Taiwan Taroko 5D4N 5ดาว

0

เที่ยวไต้หวัน เมืองไทเป หนานโถว ไถจง  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
วันเดินทาง
 14-18,18-22,25-29              มิถุนายน  57            ราคา 35,900 บาท
02-06,09-13,16-20,23-27      กรกฎาคม 57            ราคา 35,900 บาท

อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ – พิพิธภัณฑ์กู้กง

ตึกไทเป101 – อนุสรณ์สถานเจียงไดเช็ค

วัดหลงซาน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง

ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานเย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

เมืองฮัวเหลียน

อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ-โพรงนกนางแอ่น

สะพานซือมู่-น้ำตกฉางชุน

เมืองไถจง-หนานโถว

อาบน้ำแร่ ระดับ 5 ดาววัดจงไถฉานซื่อ-วัดเหวินหวู่

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซำจั๋ง

ฟ๋งเจี๋ยไนท์มาเก็ต-ชิมชาอู่หลงไต้หวัน

คลิกดูรายละเอียด Taiwan Taroko 5D4N CI Jun- Jul 2014

formosa

เชิญแสดงความคิดเห็น