ท่องเที่ยว || เพิ่มข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว|| ดูดวงตำราไทย|| อ่านบทละคร|| เกมส์คลายเครียด|| วิทยุออนไลน์ || ดูทีวี|| ท็อปเชียงใหม่ || รถตู้เชียงใหม่
  dooasia : ดูเอเซีย   รวมเว็บ   บอร์ด     เรื่องน่ารู้ของสยาม   สิ่งน่าสนใจ  
 
สำหรับนักท่องเที่ยว
ตรวจสอบระยะทาง
แผนที่ 77 จังหวัด
คู่มือ 77 จังหวัด(PDF)
จองโรงแรม
ข้อมูลโรงแรม
เส้นทางท่องเที่ยว(PDF)
ข้อมูลวีซ่า
จองตั๋วเครื่องบิน
จองตั๋วรถทัวร์
ทัวร์ต่างประเทศ
รถเช่า
197 ประเทศทั่วโลก
แลกเปลี่ยนเงินสากล
ซื้อหนังสือท่องเทียว
dooasia.com แนะนำ
  เที่ยวหลากสไตล์
  มหัศจรรย์ไทยเแลนด์
  เส้นทางความสุข
  ขับรถเที่ยวตลอน
  เที่ยวทั่วไทย 77 จังหวัด
  อุทยานแห่งชาติในไทย
  วันหยุดวันสำคัญไทย-เทศ
  ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
  ไก่ชนไทย
  พระเครื่องเมืองไทย
 
 
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเกาหลี
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศจีน
 
เที่ยวภาคเหนือ กำแพงเพชร : เชียงราย : เชียงใหม่ : ตาก : นครสวรรค์ : น่าน : พะเยา : พิจิตร : พิษณุโลก : เพชรบูรณ์ : แพร่ : แม่ฮ่องสอน : ลำปาง : ลำพูน : สุโขทัย : อุตรดิตถ์ : อุทัยธานี
  เที่ยวภาคอีสาน กาฬสินธุ์ : ขอนแก่น : ชัยภูมิ : นครพนม : นครราชสีมา(โคราช): บุรีรัมย์ : มหาสารคาม : มุกดาหาร : ยโสธร : ร้อยเอ็ด : เลย : ศรีสะเกษ : สกลนคร : สุรินทร์ : หนองคาย : หนองบัวลำภู : อำนาจเจริญ : อุดรธานี : อุบลราชธานี : บึงกาฬ(จังหวัดที่ 77)
  เที่ยวภาคกลาง กรุงเทพฯ : กาญจนบุรี : ฉะเชิงเทรา : ชัยนาท : นครนายก : นครปฐม : นนทบุรี : ปทุมธานี : ประจวบคีรีขันธ์ : ปราจีนบุรี : พระนครศรีอยุธยา : เพชรบุรี : ราชบุรี : ลพบุรี : สมุทรปราการ : สมุทรสาคร : สมุทรสงคราม : สระแก้ว : สระบุรี : สิงห์บุรี : สุพรรณบุรี : อ่างทอง
  เที่ยวภาคตะวันออก จันทบุรี : ชลบุรี : ตราด : ระยอง

  เที่ยวภาคใต้ กระบี่ : ชุมพร : ตรัง : นครศรีธรรมราช : นราธิวาส : ปัตตานี : พัทลุง : พังงา : ภูเก็ต : ยะลา : ระนอง : สงขลา : สตูล : สุราษฎร์ธานี

ประเทศเวียดนาม ข้อมูลเวียดนาม แผนที่ประเทศเวียดนาม สถานที่ท่องเที่ยวเวียดนาม การเดินทางไปเวียดนาม ทำวีซ่าเวียดนาม ดูเอเซีย.คอม:ข้อมูลท่องเที่ยวในเมืองไทย และเอเซีย:: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่องเที่ยวไทย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

www.dooasia.com > เที่ยวเวียดนาม

ข้อมูลท่องเที่ยวเวียดนาม

ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองต่างๆในเวียดนาม

ข้อมูลท่องเที่ยวเวียดนาม

จองโรงแรมในประเทศเวียดนาม

โปรโมชั่นจองโรงแรม

โตเกียว

413 โรงแรม

บาหลี

1,598 โรงแรม

ฮ่องกง

233 โรงแรม

สิงคโปร์

263 โรงแรม

ประเทศฟ?ลิปป?นส? ข้อมูลฟ?ลิปป?นส? แผนที่ประเทศฟ?ลิปป?นส? สถานที่ท่องเที่ยวฟ?ลิปป?นส? การเดินทางไปฟ?ลิปป?นส? ทำวีซ่าฟ?ลิปป?นส? ดูเอเซีย.คอม:ข้อมูลท่องเที่ยวในเมืองไทย และเอเซีย:: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่องเที่ยวไทย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

แผนที่

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)

ที่ตั้ง : เปนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอาวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต ทางทิศตะวันออก

พื้นที่ : 331,689 ตารางกิโลเมตร (0.645 เทาของประเทศไทย)

เมืองหลวง : กรุงฮานอย (Hanoi)

ประชากร : ประมาณ 86.1 ลานคน (กรกฎาคม 2551)  เปน เวียด 80%  เขมร 10 %(บริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ำโขงทางตอนใตของประเทศ) ตาย 1.9% ไท 1.74% เหมื่อง 1.49% ฮั้ว(จีน) 1.13% นุง 1.12% มง 1.03%

ภูมิอากาศ : เปนแบบมรสุมเขตรอน ชายฝงทะเลดานตะวันออกเปดโลงรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผานทะเลจีนใต ทำใหมีโอกาสรับลมมรสุมและพายุหมุนเขตรอน จึงมีฝนตกชุกในฤดูหนาว สามารถปลูกขาวไดปละ 2 ครั้ง (ฝนตกตลอดป ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ)  เปนประเทศที่มีความชื้นประมาณ 84 % ตลอดป มีปริมาณฝน จาก 120 ถึง 300 เซนติเมคร(47 ถึง 118 นิ้ว) และมีอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต 5°C (41°F) ถึง 37°C (99°F)

ภาษา : ภาษาเวียดนาม (Vietnamese) เปนภาษาราชการ  ซึ่งเมื่อป พ.ศ. 2463 วงการวิชาการเวียดนามไดลงประชามติที่จะใชตัวอักษรโรมัน (quoc ngu) แทนตัวอักษรจีน (Chu Nom) ในการเขียนภาษาเวียดนาม

ศาสนา : สวนใหญชาวเวียดนามนับถือศาสนาพุทธ นิกายมหายานสูงถึงรอยละ 70 ของจำนวนประชากร

รอยละ 15 นับถือศาสนาคริสต ที่เหลือนับถือลัทธิขงจื้อ มุสลิม

สกุลเงิน : ดอง (Dong : VND)

อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 461 ดอง/ 1 บาท (มกราคม 2550)

ระบอบการปกครอง : ระบอบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสตเปนพรรคการเมืองเดียว

* ประมุข-ประธานาธิบดี คือ  นายเหงียน มินห เจี๊ยต (Nguyen Minh Triet) (27 มิถุนายน 2549)

* หัวหนารัฐบาล-นายกรัฐมนตรี คือ นายเหงียน ถัน ดุง (Nguyen Tan Dung)

* เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต คือ นายหนง ดึ๊ก หมั่น (Nong Duc Manh)

ข้อมูลทั่วไป
พื้นที่ 331,033 ตารางกิโลเมตร (0.645 เท่าของประเทศไทย)
เมืองหลวง กรุงฮานอย (Hanoi)
เมืองสำคัญ นครโฮจิมินห์ ดานัง เว้
ประชากร 84.4 ล้านคน (2549)
ศาสนา พุทธ (มหายาน)
ภาษาราชการ ภาษาเวียดนาม
รูปแบบการปกครอง ระบอบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียว
ประมุข นายเหวียน มินห์ เจี๊ยต (Nguyen Minh Triet) ประธานาธิบดี
หัวหน้ารัฐบาล นายเหวียน เติน ซุง นายกรัฐมนตรี (Nguyen Tan Dung)
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ นายหน่ง ดึ๊ก หมั่น (Nong Duc Manh)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายฝ่าม ซา เคียม (Pham Gia Khiem) ซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งด้วย
รัฐบาล รัฐบาลแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีและรับรองโดยสภาแห่งชาติ (National Assembly) วาระ 5 ปี
วันชาติ 2 กันยายน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 50.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2549)
อัตราการเพิ่มของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP Growth) ร้อยละ 8.17 (ปี 2549)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP per capita) 720ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2549)
สกุลเงิน ด่ง อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 461 ด่ง ต่อ 1 บาท (17 ม.ค. 2550)
การค้าระหว่างประเทศ ในปี 2549 มูลค่าการนำเข้าสินค้าของเวียดนามเท่ากับ 44.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการส่งออกเท่ากับ 39.6
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เวียดนามจึงขาดดุลการค้ารวมทั้งสิ้น 4.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
สินค้าส่งออกที่สำคัญ น้ำมันดิบ ถ่านหิน สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า อาหารทะเล ข้าว ผลิตภัณฑ์ไม้ ยางพารา สิ้นค้าชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ สินค้าอิเลกทรอนิกส์และกาแฟ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ วัตถุดิบ วัสดุเพื่อสิ่งทอ เครื่องหนัง เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จักรยานยนต์ รถยนต์
ตลาดส่งออกที่สำคัญ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย สิงค์โปร์ เยอรมนี อินโดนีเซีย อังกฤษ และไต้หวัน
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ จีน ญี่ปุ่น สิงค์โปร์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ สหภาพยุโรป ไทย ฮ่องกง มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา
การลงทุนจากต่างประเทศ ปัจจุบันมีจำนวนโครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งสิ้น 6,813 โครงการ มีมูลค่ารวม 10.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประเทศผู้ลงทุนที่สำคัญ ไต้หวัน สิงค์โปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาะบริติชเวอร์จิน เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ตามลำดับ ส่วนไทยอยู่ในอันดับที่ 12 (153 โครงการ เงินทุนจดทะเบียน 1.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
การค้าไทย - เวียดนาม ประมาณ 3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2549) (ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 6 ของเวียดนาม ส่วนเวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับที่ 16 ของไทย)
สินค้าที่ไทยส่งออก เม็ดพลาสติก น้ำมันสำเร็จรูป เหล็ก ก๊าซปิโตรเลียมเหลว รถจักรยานยนต์
สินค้าที่ไทยนำเข้า เครื่องจักรไฟฟ้า น้ำมันดิบ ถ่านหิน เมล็ดพืช ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทะเล
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 6 สิงหาคม 2519 (ค.ศ. 1976)
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง
เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย นายเหวียน ซุง ฮึง
กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์นายประวิตร์ ชัยมงคล
กงสุลใหญ่ ประจำจังหวัดขอนแก่นนายเหวียน วัน เฝิม

 

ดาวโหลดข้อมูลประเทศเวียดนามอย่างละเอียดคลิกครับ

ที่มา : www1.mod.go.th/admm/aseancountry_thai.pdf


 
 
dooasia.com
สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 ดูเอเซีย    www.dooasia.com

เว็บท่องเที่ยว จองที่พัก จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ข้อมูลท่องเที่ยว ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม แผนที่ การเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร จองที่พักและโรงแรมออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตทั่วโลก คลิปวีดีโอ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ลาว เวียดนาม ขอขอบคุณข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวลาว การท่องเที่ยวกัมพูชา การท่องเที่ยวเวียดนาม มรดกไทย กรมป่าไม้
dooasia(at)gmail.com ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย. สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์