ผู้เขียน : dooasia
เมื่อ : 29 พ.ย 54.
เปิดอ่าน : 2734 ครั้ง


แบ่งปัน

 
 
 
 มรดกไทย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี


ชุมชนคนไทยมักตั้งอยู่ริมแม่น้ำลำคลองหรือในบริเวณทีมีเส้น ทางน้ำเชื่อมต่อถึงได้วิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน "เรือ" จึงเป็นประดิษฐกรรมที่สำคัญที่คนไทยสร้างสรรขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง  การขนส่งสินค้า  การประกอบอาชีพและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน  รูปแบบของเรือมีความหลากหลายต่างกันไปภูมิประเทศและลักษณะการใช้งาน  ในอดีตเคยมีการบัณทึกไว้ว่าเฉพาะเรือที่ใช้กันในเขตลุ่มแม่น้ำภาคกลางมีมากกว่า 20 ชนิด แต่มีเพียงไม่กี่รูปแบบที่ตกทอดมาถึงเราในปัจจุบัน

 

เรือพระราชพิธี

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

ชมภาพพิพิธภัณสถานแห่งชาติ ทั้งหมดคลิก!!

 

 
เรือพระราชพิธี  เป็นเรือไทยอีกรูปแบบหนึ่งที่สร้างสรรขึ้นเพื่อเป็นราชพาหนะ สำหรับพระมหากษัตริย์ในการเสด็จพระราชดำเนินนำกองทัพเรือไปต่อสู้กับอริราชศัตรูและ  เพื่อใช้ในกิจการต่างๆ ของราชสำนัก  รูปแบบของเรือมีลักษณะพิเศษอันสะท้อนถึงแบบแผนในราชสำนักไทยที่ยกย่องเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์ในฐานะองค์สมมุติเทพ  อีกทั้งตัวเรือยังมีการประดับตกแต่งด้วยงานประณีตศิลป์อันทรงคุณค่าของแผ่นดิน
 

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่บริเวณปากคลองบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ จัดแสดงเรือพระราชพิธีสำคัญ 8 ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือครุฑเหินเห็จ เรือกระบี่ปราบเมืองมาร เรืออสุรวายุภักษ์ และเรือเอกไชยเหินหาว

 

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

 

1.เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ โขนเรือเป็นรูปหงส์ เป็นเรือพระที่นั่งกิ่ง (หมายถึง เรือที่เป็นเครื่องประดับยศ เป็นเรือพระที่นั่งชั้นสูง มีโปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นใดประทับเป็นแต่บางครั้ง โปรดฯ ให้เป็นเรือทรงผ้าไตรหรือผ้าทรงสะพักพระพุทธรูป หรือพานพุ่มดอกไม้) เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 6

 

เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ

 

เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ

 

2.เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 กรมศิลปากรร่วมกับกองทัพเรือ และสำนักพระราชวังสร้างเรือลำนี้ใหม่ เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเรือพระที่นั่งต่อใหม่นี้ว่า เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9

 

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช

 

3.เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช โขนเรือเป็นรูปนาค 7 เศียร เป็นเรือพระที่นั่งกิ่ง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยปรกติแล้ว เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ หรือผ้าพระกฐินในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค

 

4.เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เป็นเรือพระที่นั่งรอง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โขนเรือจำหลักลายปิดทองรูปพญานาคเล็กๆ จำนวนมาก

 

เรืออสุรวายุภักษ์

 

5.เรืออสุรวายุภักษ์ จัดว่าเป็นเรือรูปสัตว์ โขนเรือสลักเป็นรูปยักษ์ กายเป็นนกสีครามปิดทองประดับกระจก

 

 

 

6.เรือกระบี่ปราบเมืองมาร โขนเรือสลักรูปขุนกระบี่ ปิดทองประดับกระจก ไม่พบหลักฐานที่สร้าง เรือลำนี้ถูกระเบิดได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2487 กรมศิลปากรได้สร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2510

 

เรือครุฑเหินเห็จ

 

7.เรือครุฑเหินเห็จ ไม่พบหลักฐานที่สร้าง เรือลำนี้ถูกระเบิดได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2487 กรมศิลปากรจึงนำโขนเรือเดิมมาซ่อมแซมขึ้นใหม่จนถึงปัจจุบัน

 

8.เรือเอกชัยเหินหาว โขนเรือเขียนลวดลายเป็นรูปจระเข้หรือเหรา เรือลำนี้ได้ถูกระเบิดเสียหายในสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2487 และทำการตกแต่งซ่อมแซมตัวเรือใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2508

 

เรือพระราชพิธี

 

เรือพระราชพิธี

 

เรือพระราชพิธี

 

 
นอกจากเรือพระที่นั่งและเรือต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ฯ แล้ว ยังมีเครื่องประกอบและสิ่งของเครื่องใช้ในพระราชพิธีต่าง ๆ จัดแสดงอยู่ด้วย เช่น บัลลังก์บุษบก บัลลังก์กัญญา พายชนิดต่าง ๆ และเครื่องแต่งกายของเหล่าฝีพาย
 
 
เดิมเป็นอู่หรือโรงเก็บเรือพระราชพิธี โดยมีสำนักพระราชวังและกองทัพเรือควบคุมดูแล เมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่ 2 อู่และเรือพระราชพิธีบางส่วนถูกระเบิดได้รับความเสียหาย และอยู่ในสภาพทรุดโทรมต่อมาอีกหลายปี
 
เรือพระราชพิธี
 
เรือพระราชพิธี
 
เรือพระราชพิธี
 
 
เรือพระราชพิธี
 
 
เรือพระราชพิธี
 
เรือพระราชพิธี
 
 
ในปี พ.ศ. 2490 สำนักพระราชวังและกองทัพเรือได้มอบหมายให้กรมศิลปากรบูรณะซ่อมแซมเรือพระที่นั่งและเรือเก่าที่ใช้ในพระราชพิธี ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ความงดงามทางศิลปกรรม ในปี พ.ศ. 2517 กรมศิลปากรได้ขอขึ้นทะเบียนเรือพระที่นั่งต่าง ๆ ให้เป็นมรดกของชาติ พร้อมกับยกฐานะของอู่เรือหลวงขึ้นเป็น “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี”
 
 

เส้นทางเข้าสู่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี

1. ทางเรือ เข้าทางคลองบางกอกน้อยอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟบางกอกน้อย
2. ทางบก เข้าทางซอยเล็ก ๆ ซึ่งอยู่ที่เชิงสะพานอรุณอัมรินทร์  เข้าซอยอรุณอัมรินทร์ 24  ฝั่งที่ติดกับภัตตาคารเจ้าพระยา (ทางเข้าชุมชนวัดดุสิตาราม)
 
 
 
 

ชมภาพพิพิธภัณสถานแห่งชาติ ทั้งหมดคลิก!!

ชมภาพพิพิธภัณสถานแห่งชาติ


สวนสยามโลกแห่งความสุข สนุกไม่รู้ลืม
 "สวนสยาม" สวนสนุกที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน  เป็นสวนสนุกแห่งแรกๆ
21 ธ.ค 55 15.18 น. เปิดดู 3778
วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหาร หรือ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
12 พ.ย 55 09.29 น. เปิดดู 2391
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ คุณค่าแห่งยุคสมัย
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นอาคารที่รวมเอาสุดยอดศิลปวิทยาการ
7 พ.ย 55 02.50 น. เปิดดู 1556
วัดระฆังโฆสิตาราม
วัดระฆังโฆสิตาราม เดิมชื่อวัดบางหว้าใหญ่ เป็นวัดโบราณมีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา
30 ก.ย 55 05.37 น. เปิดดู 1914
สุขใจที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
นครหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่น่าเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลก
17 ก.ย 55 14.05 น. เปิดดู 1867
ภูเขาทอง วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
วัดสระเกศ ตั้งอยู่ริมคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นพระอารามหลวงชั้นโท
29 ก.ค 55 09.37 น. เปิดดู 2235
โปรโมชั่นจองโรงแรม

ภูเก็ต

921 โรงแรม

พัทยา

510 โรงแรม

กรุงเทพ

963 โรงแรม

เชียงใหม่

447 โรงแรม

กระบี่

296 โรงแรม