ผู้เขียน : dooasia
เมื่อ : 19 มิ.ย 54.
เปิดอ่าน : 5076 ครั้ง


แบ่งปัน

 
 
 
 วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร หรือ วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี


 ตั้งอยู่ที่วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีประมาณ 5 กิโลเมตร ไปทางด้านทิศตะวันออก

วัดพระนอนจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง เป็นวัดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสิงห์บุรี เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง ทราบแต่ว่าเมือปี พ.ศ. 2292 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 หรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ได้เสด็จมาทรงนมัสการและประทับแรมที่วัดแห่งนี้เป็นเวลา 1 คืน เมื่อเสด็จกลับยังกรุงศรีอยุธยาแล้วโปรดเกล้าให้ทำการปฎิสังขรณ์องค์พระพุทธไสยาสน์ใหม่ เมือเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เสด็จมายังวัดแห่งนี้อีกเพื่อทรงสมโภชและเฉลิมฉลองวัดเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน แล้วจึงเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยา

 

 วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร สิงห์บุรี

 

 

ต่อมาสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ได้เสด็จไปทรงนมัสการ เมื่อปี พ.ศ.2421 ในครั้งนั้น พระวิหารและพระนอนชำรุดทรุดโทรมมาก เนื่องจากขาดการบูรณปฏิสังขรณ์มานาน พระธรรมไตรโลก (อ้น) วัดสุทัศน์ ได้ทูลขอพระราชทานเงินค่านาสำหรับวัด เพื่อปฏิสังขรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเงินค่านาของวัดและของเมืองสิงห์ให้บูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธไสยาสน์ ด้วยเมื่อนึกถึงว่าพระพุทธไสยาสน์ วัดพระนอนจักรสีห์ เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว ในสมัยที่เครื่องจักรเครื่องทุ่นแรงยังไม่มีใช้กันเช่นปัจจุบันก็พอจะทำให้เราเห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนไทยในอดีตว่ายิ่งใหญ่เพียงใดได้เป็นอย่างดี

 

พระองค์ได้มอบถวายให้ และโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระบำราศปรปักษ์ เป็นที่ปรึกษา การปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2428

 

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯมาทรงสักการะพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์

 

 

 

 

 


พระพุทธไสยาสน์หรือพระนอนจักรสีห์ เป็นพระพุทธไสยาสน์ปางโปรดอสุรินทราหู เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะที่งดงามองค์หนึ่ง  เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย มีความยาว 1 เส้น 3 วา 2 ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว (47.40 เมตร)   พระเศียรชี้ไปทางตะวันออก หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสิงห์บุรีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ชาวเมืองและจังหวัดใกล้เคียงเคารพนับถือกันมากว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และ"พระนอนจักรสีห์" เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ

 

 

 

 

พระพุทธไสยาสน์ปางโปรดอสุรินทราหู องค์ใหญ่ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีพุทธลักษณะที่งดงามองค์หนึ่งของประเทศ บริเวณวัดยังเป็นที่ปฏิบัติธรรม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านพุทธศาสนา สำหรับนักธรรม-บาลี และมีพระแก้ว พระกาฬ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัด

 

 

 

 

ชาวสิงห์บุรี มีความเชื่อว่าหากมีโอกาสได้นมัสการวัดพระนอนจักรสีห์ฯ แล้วเดินชมต้นสาละลังกาใหญ่ที่ปลูกไว้กว่า 100 ต้น ในบริเวณวัดแล้วอธิษฐานปรบมือใต้ต้นสาละ หากดอกสาละร่วงลงมา คำอธิษฐานนั้นจะประสบผลตามที่หวังไว้

 

 

ประวัติ "หลวงพ่อพระนอนจักรสีห์" เป็นพระพุทธรูปปางพระพุทธเจ้าทรงไสยาสน์ เทศนาโปรดยักษ์อสุรินทราหู เพื่อลดทิฐิของอสุรินทราหูที่ถือตัวว่ามีร่างกายใหญ่โตกว่ามนุษย์ พระพุทธเจ้าจึงเนรมิตร่างกายให้ใหญ่กว่ายักษ์

 

มีเรื่องเล่าสืบกันมาว่า "สิงหพาหุ" มีพ่อเป็นสิงห์ พอรู้ความจริงคิดละอายเพื่อนว่ามีพ่อเป็นสัตว์เดรัฐฉาน จึงฆ่าสิงห์ตาย ภายหลังรู้สึกตัวกลัวบาปและเสียใจเป็นอย่างมาก จึงสร้างพระพุทธรูปโดยเอาทองคำแท่งโต 3 กำมือ ยาว 1 เส้น เป็นแกนขององค์พระ เป็นการไถ่บาปและพระพุทธรูป มีอยู่ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชามาหลายชั่วอายุคน จนองค์หลวงพ่อพระนอนได้พังทลายลงเป็นเนินดิน

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ ไม่มีใครทราบว่าพระเจ้าสิงหพาหุ คือ ผู้ใด ครองเมืองอะไร ในยุคสมัยใด แต่สันนิษฐานว่าสร้างก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

 

กาลนานต่อมา ท้าวอู่ทอง ได้นำพ่อค้าเกวียนผ่านมาทางนี้ แล้วพบแกนทองคำฝังอยู่ในเนินดิน และทราบเรื่องสิงหพาหุ เกิดความเลื่อมใสและเห็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา จึงชักชวนพ่อค้าเกวียนก่อสร้างพระพุทธรูปนี้ขึ้น โดยใช้แท่งทองคำที่พบนั้นเป็นแกนขององค์พระ

 

สำหรับ "วัดพระนอนจักรสีห์" เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร อยู่ที่ตำบลจักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงหบุรี พื้นที่ของวัดมีขนาดกว้างประมาณ 7 เส้น (280 เมตร) ยาวประมาณ 10 เส้น (400 เมตร) สภาพที่เป็นอยู่เมื่อปี พ.ศ.2421

 

จากพระราชนิพนธ์เรื่อง ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา มีว่า "วัดนี้อยู่ ห่างแม่น้ำสามสิบวา เป็นที่ลุ่มน้ำท่วม ต้องทุบถนนและมีสะพานข้าม รอบวิหารพระนอนมีกำแพงแก้วเตี้ยๆ ชั้นหนึ่ง ตัวพระวิหาร ยาว 1 เส้น 7 วา กว้าง 11 วา เสาข้างในเป็นแปดเหลี่ยม อาการที่พระพุทธไสยาสน์บรรทม ไม่เหมือนอย่างกรุงเก่า หรือกรุงเทพฯ พระกรทอดออกไปมากเพราะเขนยหนุนไม่สู้ชันนัก เป็นบรรทมราบ แต่พระบาทซ้อนกันตรงเหมือนอย่างพระนอนทั้งปวง"

 

"นับได้ว่า "หลวงพ่อพระนอนจักรสีห์" เป็นปูชนียวัตถุที่ทรงไว้ซึ่งปาฏิหารย์ศักดิ์สิทธิ์ล้ำค่า เป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนให้เดินทางมากราบไหว้บูชา เพื่อเป็นพุทธานุสติ ในอันจะน้อมรำลึกถึงคำสั่งสอนแห่งพระพุทธองค์"

 

แผนที่บริเวณวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร 

แผนทีบริเวณใกล้เคียงวัดพระนอนจักรสีห์วิรวิหาร

 

การเดินทางโดยรถยนต์  เริ่มจากตัวเมืองสิงห์บุรี ขับรถไปตามเส้นทางที่จะไปอำเภอค่ายบางระจัน โดยวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารจะอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร ( วัดพระนอนฯ อยู่ด้านซ้ายมือ )

 การเดินทางไปตัวเมืองสิงห์บุรีวิธีต่างๆ
 ทางรถยนต์ :-
 เส้นทางที่ 1 ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี เข้าไปในตัวเมืองลพบุรี มีถนนตัดผ่านไปจังหวัดสิงห์บุรี รวมระยะทางทั้งสิ้น ประมาณ 179 กิโลเมตร

 เส้นทางที่ 2 ตามทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าถนนหมายเลข 32 (ถนนสายเอเซีย) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง จนถึงจังหวัดสิงห์บุรี ระยะทางประมาณ 142 กิโลเมตร

 เส้นทางที่ 3 จากทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าถนนหมายเลข 32 (ถนนสายเอเซีย) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเดินทางต่อด้วยเส้นทางหมายเลข 309 จะผ่านตัวเมืองจังหวัดอ่างทอง และตรงไป จนถึงจังหวัดสิงห์บุรี ระยะทางประมาณ 135 กิโลเมตร

 

 ทางรถโดยสารประจำทาง
 มีรถโดยสารธรรมดา และปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ถ.กำแพงเพชร 2 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00-16.00 น. รายละเอียดติดต่อ โทร. 936-3660, 936-3666
 และยังมีรถเอกชนวิ่งบริการ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ออกเดินทางทุกวันตั้งแต่เวลา 05.00-20.00 น. รายละเอียดติดต่อ บริษัท ส. วิริยะทรานสปอร์ต จำกัด สำนักงานสิงห์บุรี โทร. (036) 511259 

 ทางรถโดยสารประจำทาง :
 จากสถานีขนส่งสายเหนือ ถ. กำแพงเพชร 2 กรุงเทพฯ ไปสิงห์บุรี ใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง โดยสามารถนั่งรถปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-สิงห์บุรี แล้วไปลงที่สถานีขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี จากนั้นนั่งรถสองแถวใหญ่สีฟ้า ไปลงที่ทางเข้าวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร แล้วเดินเข้าไปประมาณ 200 เมตร ( วัดพระนอนฯ จะอยู่ด้านซ้ายมือเมื่อท่านนั่งอยู่บนรถ ) 
 


สถานที่ติดต่อ
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร       036-520251
สภ. เมืองสิงห์บุรี                           036-511213
รพ. สิงห์บุรี                                    036-511918, 036-511060, 036-521445
ททท. สนง. ลพบุรี                         036-422768-9