ผู้เขียน : dooasia
เมื่อ : 1 มิ.ย 54.
เปิดอ่าน : 4729 ครั้ง


แบ่งปัน

 
 
 
 วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) วัดเก่าแก่กว่าพันปี ของเมืองเชียงใหม่


เที่ยวชมมหาเจดีย์พุทธคยา สถาปัตยกรรมแบบอินเดีย ที่ไม่เหมือนเจดีย์ในประเทศไทย ที่วัดเจ็ดยอด มหาเจดีย์พุทธคยาแห่งนี้ถือเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนา ตั้งอยู่ในวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ วัดเจ็ดยอดแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายทรงสถาปนาขึ้น และยังใช้เป็นสถานที่ในการทำสังคายนาพระไตรปิฎก ฉบับภาษาล้านนาขึ้น

 

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

 

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

 

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

 

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

 

          วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 10 ในราชวงศ์มังราย ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1998 โปรดให้หมื่นด้ามพร้าคต หรือ สีหโคตรเสนาบดี เป็นนายช่างทำการก่อสร้าง ศาสนสถานและเสนาสนะขึ้นเป็นพระอาราม โปรดฯ ให้นิมนต์พระมหาเถระชื่อพระอุตตมปัญญา มาสถิตเป็นอธิบดีสงฆ์องค์แรกในพระอารามนี้ ครั้นนั้นสมัยพระเจ้าสมเด็จติโลกราชได้ทรงสดับพระธรรมเทศนาจากสำนักพระภิกษุสีหล (ศรีลังกา) เรื่องอานิสงส์ปลูกต้นโพธิ์ พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ใคร่จะปลูกต้นโพธิ์ จึงโปรดฯ ให้แบ่งหน่อมหาโพธิ์เดิม เป็นสองหนอ ที่พระภิกษุสีหลนำมาจากศรีลังกาเอามาปลูกไว้ในอารามป่าแดงหลวงเชิงดอยสุเทพ เอามาปลูกขึ้นไว้ในวัดนี้

 

          วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง สถานที่แห่งนั้นคือ ในป่าอรัญญิกของเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งวัดในปัจจุบัน และโปรดให้ตั้งวัดขึ้น พระราชทานนามว่า วัดมหาโพธารามตามนามของต้นศรีมหาโพธิ์ นิมนต์พระอุตตมะปัญญาเถระมาเป็นอธิบดีสงฆ์องค์แรกของวัดนี้ แล้วโปรดให้หมื่นด้ามพร้าคต หรือสีหโคตรเสนาบดี พร้อมนายช่างและคณะเดินทางไปประเทศอินเดีย เพื่อจำลองสัตตมหาสถานทั้ง 7 แห่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์โดยตรงมาทรงสร้างไว้ในพระอารามแห่งนี้ โดยที่พระเจดีย์พุทธคยาที่จำลองมานั้น ไม่เหมือนเจดีย์ในประเทศไทย มีฐานเจดีย์เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มียอดเจดีย์ 7 ยอด ชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดเจดีย์เจ็ดยอดหรือ วัดเจ็ดยอดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

          พระเจดีย์เจ็ดยอด หรือมหาเจดีย์พุทธคยา เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดของวัด ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านในเป็นมหาวิหาร (อุโมงค์) มีพระพุทธรูปปางสิงห์หนึ่งประดิษฐานเป็นพระประธาน พระเจดีย์เจ็ดยอดองค์นี้ เชื่อกันว่าถ่ายทอดมาจากเจดีย์มหาโพธิวิหารพุทธคยา ประเทศอินเดีย สร้างประมาณพุทธศตวรรษที่ 19-20 เมื่อ พ.ศ. 2020 พระเจ้าติโลกราช โปรดให้จัดการประชุมพระเถรานุเถระทั่วทุกหัวเมืองในอาณาจักรล้านนา และทรงคัดเลือกได้พระธรรมทิณ เจ้าอาวาสวัดป่าตาล ผู้จัดเจนในพระบาลีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระองค์ทรงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ทำสังคายนาพระไตรปิฎก ณ วัดนี้ ใช้เวลาปีหนึ่งจึงสำเร็จ เป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งใหญ่ลำดับที่ 8 โดยทำมาแล้วทั้งในอินเดียและศรีลังการรวมเจ็ดครั้ง และเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

 

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

 

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

 

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

 

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

 

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

 

          โบราณสถานสำคัญภายในวัดเจ็ดยอด ซุ้มประตูโขงทางเข้าวัด ศิลปกรรมของซุ้มประตูโข่ง สิ่งที่น่าสนใจ คือ ลวดลายปั้น ประดับตกแต่งกรอบวงโค้งและหางซุ้มที่เป็นส่วนประกอบซุ้มประตูสองข้างทาง, มหาวิหาร เป็นโบราณสถานที่ความสำคัญยิ่งในวัดนี้ สมเด็จพระเจ้าติโลกราชโปรดให้ใช้เป็นสถานที่ประชุมพระมหาเถระทั่วราชอาณาจักรล้านนาไทย ในการทำสังคายนาพระไตรปิฎกนับเป็นอัฐมะสังคายนา ครั้งที่ 8 ของโลก มหาวิหารแห่งนี้ไดรับการสถาปนาขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2020, พระอุโบสถ หลังแรกของวัดเจ็ดยอดพระเมืองแก้วพระราชาธิบดีลำดับที่ 12 แห่งราชวงศ์มังรายทรงเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้าติโลกราช โปรดให้สร้างขึ้นตรงบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระศพพระเจ้ายอดเชียงราย พระราชบิดาของพระองค์ในวัดนี้ เมื่อ ปี พ.ศ. 2045 เป็นปีที่ 7 พระอุโบสถหลังนี้ กว้าง 32 ศอก กับ 1 คืบ ส่วนยาว 78 ศอก กับ 1พระสถูปเจดีย์อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าติโลกราช พระยอดเชียง พระราชาธิบดีลำดับที่ 11 แห่งราชวงศ์มังรายเป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าติโลกราช โปรดให้สถาปนาขึ้นเป็นพระราชอนุสาวรีย์ที่ประดิษฐานพระอัฐิพระราชอัยการ คือ พระเจ้าสิริธรรมจักรพรรดิติลภ หรือสมเด็จพระเจ้าติโลกราช เมื่อ พุทธศักราช 2031, สัตตมหาสถาน คือ สถานที่สำคัญเนื่องในพระพุทธประวัติ 7 แห่ง, หอไตร สถานที่เก็บรักษาพระคัมภีร์พระไตรปิฎกในวัดเจ็ดยอด เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าติโลกราช ทรงคัดเลือกพระมหาเถระ ผู้เจนจัดในพระบาลีมาชำระอักษรไตรปิฎก ซึ่งเรียกว่า อัฐมสังคายนา ครั้งที่ 8 ของโลก ทรงอบรมสมโภช หอไตรแห่งนี้เป็นการใหญ่ เพื่อใช้เป็นที่เก็บพระไตรปิฎกฉบับที่ชำระแล้ว อีกทั้งลายปูนปั้นบนผนังด้านนอกองค์เจดีย์เจ็ดยอดมีงานประติมากรรมปูนปั้น เป็นภาพเทพยดานั่งขัดสมาธิเพชร ประนมหัตถ์อยู่กลางพระอุระ กับภาพเทพยดาพนมมือยืน ทรงเครื่องภูษาภรณ์อันเป็นสมัยนิยมในหมู่ชนชั้นสูงสมัยโบราณ สวมเครื่องศิราภรณ์ทรงเทริด มีทั้งแบบทรงสูงและทรงเตี้ย สังเกตบนยอดศิราภรณ์ประดิษฐ์ด้วยลายวิจิตรแตกต่างกันไปในแต่ละองค์ เช่น ลายกระจับ ลายดอกบัว ลายหน้ากาล ลายดอกไม้ เป็นที่น่าชมยิ่ง บนพื้นผนังเป็นลายดอกไม้ร่วงคล้ายลายถ้วยชามสมัยราชวงศ์เหม็งของจีน นอกจากนี้ยังมีลายประดับหัวเสาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา แม้พม่ายังรับเอาไปและเรียกว่า ลายเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีพระเจ้า 700 ปี ศรีเมืองเชียงใหม่ ประดิษฐานที่พระวิหารเจ็ดร้อยปีศรีเมืองเชียงใหม่ อยู่ด้านหน้าอาคารเรียนพระปริยัติธรรมวัดเจ็ดยอด สร้างขึ้นในวโรกาสที่จังหวัดเชียงใหม่ อายุครบ 700 ปีเมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร เหนือบัลลังก์ลักษณะพุทธศิลปะแบบล้านนา ผสมศิลปะสุโขทัย และพระพุทธรูปไม้ตะเคียนทอง สร้างด้วยไม้ตะเคียนทองที่มีอายุเก่าแก่ราว 1,000 ปี เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องประดับด้วยอัญมณีที่มีความสวยงาม

 

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

 

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

 

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

 

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

 

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

 

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

 

          วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) ตั้งอยู่ที่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่เป็นบริเวณวัดในปัจจุบันประมาณ 37 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวัดอยู่ติดกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมปูชนียวัตถุและโบราณสถานของวัดเจ็ดยอดได้สะดวก

 

          การเดินทางมายังวัดเจ็ดยอด มุ่งตรงจากถนนสายหลักจากลำปางมุ่งหน้าเข้าเชียงใหม่ด้วยถนนซูเปอร์ไฮเวย์(เชียงใหม่-ลำปาง) ขับตรงมาเรื่อยๆ จะเห็นสี่แยกไฟแดงเจ็ดยอด ก่อนถึงสี่แยกรินคำ จะเห็นวัดเจ็ดยอดอยู่ขวามือ เมื่อเข้ามาในวัดแล้วจะมีป้ายบอกทางไปลานจอดรถ

 

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

 

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

 

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

 

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง"นิมมานเหมินทร์" ย่านช้อปสุดชิคประจำเมืองเชียงใหม่
หนึ่งในสถานที่ยอดนิยมประจำจังหวัดเชียงใหม่
28 พ.ย 56 02.39 น. เปิดดู 1260
บ้านสวนกาแฟในป่าธรรมชาติ Baan Suan Kafe'
บ้านสวนกาแฟ เชียงใหม่ ร้านกาแฟในสวนล้อมรอบด้วยธรรมชาติ  กลางป่าต้นไม้ใหญ่
14 ก.ย 56 03.03 น. เปิดดู 1763
Siam Insect-Zoo & Museum สวนสัตว์แมลงสยาม และพิพิธภัณฑ์
Siam Insect-Zoo & Museum เป็นชื่อเรียกของสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ได้รวบรวมพันธุ์แมลงต่างๆ
11 ก.พ 56 09.33 น. เปิดดู 1404
เที่ยวอุทยานแห่งชาติ ออบหลวง เชียงใหม่
7 ธ.ค 55 02.53 น. เปิดดู 1338
แอบอิงธรรมชาติออบขาน
อากาศดีๆ แบบนี้หาสถานที่เที่ยวผักผ่อนหย่อนใจในจังหวัดเชียงใหม่ได้ไม่ยากเลย
7 ธ.ค 55 02.08 น. เปิดดู 1333
เดินเล่นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่ช่วงนี้  ตอนเย็นๆ
6 ธ.ค 55 15.20 น. เปิดดู 1215
โปรโมชั่นจองโรงแรม

ภูเก็ต

921 โรงแรม

พัทยา

510 โรงแรม

กรุงเทพ

963 โรงแรม

เชียงใหม่

447 โรงแรม

กระบี่

296 โรงแรม