ผู้เขียน : dooasia
เมื่อ : 19 เม.ย 54.
เปิดอ่าน : 3751 ครั้ง


แบ่งปัน

 
 
 
 เที่ยวชมมรดกโลกของไทย ที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


 

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีโบราณ สถานเก่าแก่ก่อสร้างด้วยศิลาแลง ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534 คณะกรรมการมรดกโลกแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติของโลก ในการประชุม ณ เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย ให้อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร เป็นมรดกโลก " เพราะความงดงามอลังการของศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมแห่งอาณาจักรสุโขทัย เป็นผลงานที่ล้ำเลิศของสถาปัตยกรรมไทยในยุคแรก และกรมศิลปากรได้อัญเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ มาเปิดอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอย่างเป็นทางการ เมื่อ 18 เมษายน 2534

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสุชนาลัย ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง มีกำแพงเมืองล้อมรอบก่อด้วยศิลาแลงทำเป็นช่องเสมา มีโบราณสถานคือเมืองนครชุมและเมืองอรัญญิก เป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ ทั้งภายในเมืองและนอกเมือง มีโบราณสถานน้อยใหญ่เป็นจำนวนมาก กระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่โดยทั่ว โดยมีวัดพระแก้วและวัดพระธาตุ เป็นศูนย์กลางลักษณะเป็นวัดหลวงเกือบทั้งหมด เป็นพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทแบบลังกาวงศ์ บริเวณนอกเมืองมีโบราณสถานอยู่ประมาณ 40 แห่ง โบราณที่สำคัญได้แก่ วัดพระนอน,วัดป่ามืด,วัดพระสี่อิริยบท,วัดฆ้องชัย,วัดนาคเจ็ดเศียร,วัดสิงห์,วัดกำแพงงาม,วัดเตาหม้อ,วัดช้างรอบและวัดอาวาทใหญ่ นับเป็นงานสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ของเมืองกำแพงเพชร

 

อุทยานแห่งประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

 

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

 

อุทยานกำแพงเพชร

 

อุทยานกำแพงเพชร

 

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

 

อุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร มีโบราณสถานทั้งในเขตเมืองกําแพงเพชรและเมืองนครชุม  บริเวณภายในกําแพงเมือง มีโบราณสถาน 14 แห่ง ประกอบด้วยเนื้อที่ 503 ไร่ บริเวณอรัญญิกโบราณทางด้านทิศเหนือของกําแพงเมืองมีโบราณสถาน 41 แห่ง ประกอบด้วยเนื้อที่ 1,611 ไร่ บริเวณด้านทิศตะวันออกของกําแพงเมืองมีโบราณสถาน 13 แห่ง ประกอบบด้วยเนื้อที่ 16 ไร่ 3 งาน บริเวณทุ่งเศรษฐี ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง (เมืองนครชุม) มีโบราณสถาน 10 แห่ง ประกอบด้วยเนื้อที่ 30 ไร่ 5 งาน

สถาปัตยกรรมเมืองกำแพงเพชร เกือบทั้งหมดเป็นศาสนสถานในพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงก์ โดยมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษที่ ๑๙ หรือสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท แห่งกรุงสุโขทัย เช่นเดียวกับโบราณสถานในเมืองนครชุม ศาสนสถานเหล่านี้สร้างตามศิลปะสุโขทัย แต่มีอิทธิพลของล้านนา และอยุธยาเข้ามาปะปน เพราะกำแพงเพชรคือกึ่งกลางของล้านนากับอยุธยา เป็นผลให้ศิลปะที่ถูกผสมผสานนี้เรียกว่า " สกุลช่างเมืองกำแพงเพชร " แต่ที่มีพราหมณ์เข้ามาปนเช่นศาลพระอิศวร เพราะพุทธกับพราหมณ์นั้นแยกกันยาก แม้จะนับถือพุทธแต่เวลามีพิธีการต่าง ๆ ก็มีพราหมณ์ปน จึงเกิดศาลพระอิศวรขึ้น

 

 

 

 

 

 

ภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มีวัดที่สำคัญๆ ดังนี้

วัดพระแก้ว ตั้งอยู่กลางเมืองกําแพงเพชร กําแพงวัดเป็นศิลาแลงกลมทั้งท่อน แผนผังของวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนานไปกับกําแพงเมืองสิ่งก่อสร้างภายในวัดใช้ศิลาแลงเป็นพื้น กลางวัดมีเจดีย์กลม แบบลังกาเป็นประธาน

วัดพระธาตุ เป็นวัดใหญ่รองจากวัดพระแก้ว ตั้งอยู่ภายในกําแพงเมืองถัดจากวัดพระแก้วไปทาง ทิศตะวันออก มีเจดีย์เป็นประธานก่อด้วยศิลาแลงปนอิฐ โดยรอบเจดีย์และวิหารมีกําแพงศิลาแลงมีประตูสี่ด้าน ลักษณะการก่อสร้างเป็นแบบศิลปะกําแพงเพชร 

วัดพระนอน วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออก แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขอบเขตของวัดมีแนว กําแพงศิลาแลงล้อมรอบ ด้านหน้าวัดมีบ่อน้ำ ที่อาบน้ำและศาลา สิ่งสำคัญของวัดนี้อยู่ที่วิหารพระนอน เสาวิหารศิลาแลงแท่งมหึมา ซึ่ง เสาวิหารหลังนี้ทั้ง 12 ต้น ตัดจากศิลาแลงก่อนเดียวขนาดกว่าง 1 เมตรเศษ ยาวประมาณ 6 เมตร น้ำหนักแต่ละต้น ประมาณ 30 ตัน

วัดช้างรอบ เป็นวัดใหญ่อยู่บนเนินสูง มีพระเจดีย์องค์ใหญ่ตั้งอยู่กลางฐาน ที่ฐานเจดีย์มีรูปช้าง ครึ่งตัวเห็นแต่สองขาหน้า หันศีรษะออกจากฐานรายรอบพระเจดีย์ ช้างเผือกปูนปั้น 68 เชือก วัดนี้มีกําแพงศิลาแลงอยู่ ศิลปะเป็นสมัยสุโขทัยตอนปลายหรืออยุธยาตอนต้น

วัดพระสี่อิริยาบถ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าวัดพระยืน กําแพงเป็นศิลาแลงปัก ตั้งล้อม 4 ด้าน มีพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ คือ พระพุทธรูปนอน พระพุทธรูปปางลีลา พระพุทธรูปยืนและพระพุทธรูปนั่ง โดยพระพุทธรูป 4 ด้านที่ยังเหลือสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มีเฉพาะพระพุทธรูปยืน

วัดสระแก้ว เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่นอกเมืองทางด้านทิศเหนือ ระหว่างเส้นทางที่เข้าสู่เขตอรัญญิกของ เมืองกําแพงเพชร สิ่งก่อสร้างภายในวัดมีเฉพาะฐานอาคารขนาดใหญ่ที่เป็นอุโบสถเพียงหลังเดียว สร้างติดกับคลอง ส่งน้ำโบราณหรือที่เรียกว่าคลองท่อทองแดง เดิมจะมีคูน้ำล้อมรอบหรือที่เรียกว่าอุทกสีมา โดยน้ำจากคลองท่อ ทองแดงจะไหลเวียนรอบฐานอุโบสถ

วัดฆ้องชัย ตั้งอยู่ทางด้านหน้าหรือด้านตะวันออกของวัดพระสี่อิริยาบถ สิ่งก่อสร้างภายในวัดวางแนว ตามแกนตะวันออก ตะวันตก เช่นเดียวกับวัดอื่นๆมีกําแพงวัดเฉพาะด้านตะวันตกและด้านใต้เพียงสองด้านเท่า นั้นนอกกําแพงวัดด้านทิศตะวันตกปรากฏบ่อตัดศิลาแลงขนาดใหญ่

วัดสิงห์ อยู่ถัดจากวัดพระสี่อิริยาบถไปทางทิศเหนือ แผนผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีกําแพงศิลาแลงโดยรอบทั้ง 4 ด้าน

 

 

 

 

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเปิดทำการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์หมายเลขเวลา 08.00-17.00 น โทรศัพท์ : (055) 7119210, 5571 2528

อัตราค่าธรรมเนียมเข้าชม : ชาวไทย 20 บาท : ชาวต่างประเทศ 100 บาท

อัตราค่ายานพาหนะ: รถจักรยานสองล้อ 10 บาท/คัน, รถจักรยานยนต์ 20 บาท/คัน, รถจักรยานสามล้อ 20 บาท/คัน, รถจักรยานยนต์สามล้อ 30 บาท/คัน, รถยนต์ทุกชนิด 50 บาท/คัน

อุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง ตามทางหลวงหมายเลข 101 ถึงหลัก กม.ที่ 360 เลี้ยวซ้ายเข้าอุทยานฯ

การเดินรทางไปอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรไปวัดทางเข้าตั้งอยู่นอกเมืองกำแพงเพชรไปประมาณ 5 กิโลเมตร ตามถนนสายกำแพงเพชร - พรานกระต่าย แล้วเลี้ยวซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 360

 

 

 

 

 

 

 

 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
19 เม.ย 54 08.54 น. เปิดดู 2255
นมัสการพระบรมธาตุคู่เมืองกำแพงเพชร ที่วัดพระบรมธาตุเจดีย์ นครชุม จังหวัดกำแพงเพชร
พระบรมธาตุนครชุมมหาเจดีย์ทรงสูงใหญ่ สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและสีทองอร่ามทั้งองค์
19 เม.ย 54 08.10 น. เปิดดู 2711
โปรโมชั่นจองโรงแรม

ภูเก็ต

921 โรงแรม

พัทยา

510 โรงแรม

กรุงเทพ

963 โรงแรม

เชียงใหม่

447 โรงแรม

กระบี่

296 โรงแรม