กระทรวงวัฒนธรรมจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

0

king1

กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงาน  “ใต้ร่มพระบารมี  ๒๓๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”  ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๕๗  ณ บริเวณสนามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ และเพื่อให้ชาวไทยมีความรู้  ความเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓ ปี ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

           – การเดินริ้วขบวนในวันเสาร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ บนถนนราชดำเนินกลาง เริ่มเวลา ๑๕.๐๐ น.

           – พิธีเปิดงานในวันเสาร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง

           – พิธีกรรมทางศาสนา ( อาทิ )

              ท้องสนามหลวง พิธีบวงสรวงเทพยดาและดวงวิญญาณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า,

              วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. /พิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตร วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. 

              ศาลหลักเมือง พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

              วัดระฆังโฆษิตารามวรหาวิหาร พิธีพุทธาภิเษก วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.

           – กิจกรรมบนเวที ๓ เวที ( กลาง ๑ ย่อย ๒ )

           – สาธิตและจำหน่ายสินค้า

           – การท่องเที่ยวตามสายน้ำเจ้าพระยา วันละ ๒ รอบ เวลา ๐๗.๐๐ น. และ ๑๒.๐๐ น.

           – การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วันละ ๒ รอบ เวลา ๑๐.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น.

           – การประกวดกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗

           – การฉายวีดีทัศน์  “การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็ราชธานี”

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.m-culture.go.th/rattana/

เชิญแสดงความคิดเห็น