วีซ่าเวียดนาม (Vietnam Visa)

0

วีซ่าเวียดนาม (Vietnam Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ

ที่ตั้ง : 83/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
Tel. : 02-251-7202, 02-251-5836-8, 02-251-3552, 02-650-8979 Ext. 112,115,116
Fax. : 02-251-7201, 02-251-7203
E-mail. : vnemb.th@mofa.gov.vn
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 8.30-16.30 น.
เวลารับวีซ่า : 8.30-16.30 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 4 วันทำการ
URL : www.vietnamembassy-thailand.org/en
หมายเหตุ :
 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 4 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

Visa_Arrival.jpg_1132452008_2_S_1

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้
   หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุต้องการจะเข้าเวียดนาม เช่นท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ธุรกิจ ประชุมเป็นต้น สามารถอยู่เวียดนาม 30 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่า
 1. – รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. – หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา 2 ชุด และเล่มเก่า(ถ้ามี)
 3. – แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
 4. – อายุวีซ่า คือ 1 เดือน นับจากวันที่เข้าประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,900 บาท / คน
 • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน
 • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

 

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้
 1. – รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. – หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา 2 ชุด และเล่มเก่า(ถ้ามี)
 3. – แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
 4. – อายุวีซ่า คือ 1 เดือน นับจากวันที่เข้าประเทศ
 5. – ใบ Authorized จากกองตรวจคนเข้าเมืองที่เวียดนาม Fax เข้าสถานฑูตเวียดนามในไทยให้บริษัทที่เวียดนามไปติดต่อกับ Immigration ที่เวียดนามเพื่อขอใบ Authorizedพอได้ Approvedแล้วเขาจะส่งกลับมาสถานฑูตเวียดนามในไทยแล้วจึงนำ Authorized ไปขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,900 บาท / คน
 • ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,500 บาท / คน
 • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

เชิญแสดงความคิดเห็น