หมายเลขโทรศัพท์ ที่เป็นประโยชน์เที่ยวลาว

0

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน (021) 214581-3
ที่ทำการฝายกงสุล (021) 453916, 415337
สถานกงสุลใหญ ณ แขวงสะหวันนะเขต (041) 212373, 252080
บริษัทการบินไทย จำกัด สาขาเวียงจันทน (021) 222527-9
บริษัทการบินลาว (021) 212051-4, 212016
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเวียงจันทน (021) 213562
ธนาคารกรุงไทย สาขาเวียงจันทน (021) 213480, 222761
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเวียงจันทน (021) 214575-6
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสะหวันนะเขต (041) 252361-6
ธนาคารทหารไทย สาขาเวียงจันทน (021) 217174, 216486
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาเวียงจันทน (021) 213500-2
องคการทองเที่ยวแหงชาติลาว (021) 212251,212248
กรมตำรวจคุมครองคนตางประเทศ (021) 212520,251096
กรมตำรวจทองเที่ยว (021) 251125
แผนกทองเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน (021) 219711
ดานตรวจคนเขาเมืองสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (ฝงหนองคาย) (042) 420243
ดานตรวจคนเขาเมืองมุกดาหาร (042) 611074
สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย (042) 412710
หองทำบัตรผานแดน จังหวัดหนองคาย
ที่วาการอำเภอ (042) 426081
ศูนย OTOP (042) 414072
สถานีรถไฟหนองคาย (042) 411592
บริษัทการบินไทย (หนองคาย) (042) 411530, 416431

บริษัทการบินไทย (อุดรธานี)
สำนักงานในเมือง (042) 243222, 246697
สำนักงานที่สนามบิน (042) 246567, 246644

บริษัทการบินไทย (อุบลราชธานี)
สำนักงานในเมือง (045) 313340-2
สำนักงานที่สนามบิน (045) 263916-7
ทาอากาศยานอุดรธานี (042) 244426, 246804
ทาอากาศยานอุบลราชธานี (045) 244404, 245612-6

กรณีฉุกเฉิน
ดับเพลิง (เวียงจันทน) 190 หรือ (021) 212707
ตำรวจ (เวียงจันทน) 191 หรือ (021) 212706
รถพยาบาลฉุกเฉิน 195
โรงพยาบาลมะโหสด (เวียงจันทน)
แผนกฉุกเฉิน (021) 214023, 240656
คลินิกสากล (021) 214022
ประชาสัมพันธ (021) 214024
โรงพยาบาลเซดถาทิลาด (เวียงจันทน) (021) 351156-9
โรงพยาบาลหนองคาย (042) 461088
โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา (042) 465201-8
โรงพยาบาลเอกอุดร (042) 342555
โรงพยาบาลมุกดาหาร (042) 612978, 611285
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอรเนชั่นแนล (042) 633301-5
เบอรลาว 020-7947561

เชิญแสดงความคิดเห็น