ที่พัก ในประเทศลาว

0

สปป.ลาวมีที่พักหลากหลายรูปแบบและราคา รายชื่อที่พักในที่นี้เปนตัวอยางบางสวนเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนเทานั้น ทานอาจสืบคนไดเพิ่มเติมและสำรองหองพักทางอินเทอรเน็ต หรือหากไมรีบรอนก็อาจไปเดินเลือกที่พักดวยตนเอง
นครหลวงเวียงจันทน
• ถนนฟางุม (ริมแมน้ำโขง) และบริเวณใกลเคียง
1. ลานชาง ถนนฟางุม โทร. 021-214100
2. อินเตอร ถนนฟางุม โทร. 021-242842
3. ลาวออรคิด ถนนฟางุม โทร. 021-264134
4. ดอนจัน ถนนฟางุม อยูริมแมน้ำโขง โทร. 021-244288
5. ไทปน ถนนฟลังซัวงิน โทร. 021-216906
• ถนนสามแสนไท/น้ำพุ/ยานสีหอม (ถนนแหงบุน)
1. ลาวพลาซา ถนนสามแสนไท โทร. 021-218800
2. โนโวเทล ถนนสามแสนไท โทร. 021-213570
3. City Inn ถนนปางคำ โทร. 021-218333
4. คำเปยน ถนนแหงบุน โทร. 021-241616
5. จันทะปนยา (ขางหอวัฒนธรรมแหงชาติ) โทร. 021-244284
6. Asian Pavilion ถนนสามแสนไท โทร. 021-213431
7. Day Inn ถนนปางคำ โทร. 021-214792
• ถนนลานชางและประตูชัย
1. Ramayana Gallery โทร. 021-214455-7
2. Lane Xang Princess โทร. 021-241444
3. แสงพะจัน ถนนลานชาง โทร. 021-251761

แขวงหลวงพระบาง
1. เดอะแกรนดหลวงพระบาง ถนนสังคะโลก โทร. 071-253851
2. วิลลาสันติ ถนนสักกะลิน โทร. 071-253381
3. มะโนลัก ถนนพูวาว โทร. 071-212250
4. วังทอง ถนนตลาดโพสี โทร. 071-260300
5. สายน้ำคาน โทร. 071-212976

แขวงคำมวน
1. ริเวอรเรีย เมืองทาแขก โทร. 051-250000
แขวงสะหวันนะเขต
1. ดาวสะหวัน โทร. 041-252188, 041-252199
2. พอนปะเสิด ถนนสันติสุก โทร. 041-212158
3. รุงทิพย โทร. 041-213229
4. หนานไห โทร. 041-212371

แขวงจำปาสัก
1. จำปาสักพาเลด เมืองปากเซ โทร. 031-212263
2. จำปาสักแกรนด เมืองปากเซ โทร. 031-255111
3. คอนพะเพ็งรีสอรทและสนามกอลฟ เมืองโขง โทร. 030-5160444
สำนักงานที่เมืองปากเซ โทร. 031-212180
4. เอราวัณ ริเวอรไซด เมืองปากเซ โทร. 031-260345-50

เชิญแสดงความคิดเห็น