วีซ่าอินโดนีเซีย

0

พลเมืองของทุกประเทศจำเป็นต้องขอวีซ่าสำหรับการเดินทางเข้าประเทศอินโดนีเซีย วีซ่าท่องเที่ยวมีอายุ 30 วันและสามารถยื่นขอวีซ่าได้ในทันทีที่เดินทางมาถึงพร้อมค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยว ทั้งนี้พลเมืองของประเทศในกลุ่มอาเซียนได้รับการยกเว้นจากค่าใช้จ่ายนี้ ควรตรวจสอบหนังสือเดินทางให้แน่ใจว่ายังมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อยหกเดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศอินโดนีเซีย

วีซ่าอินโดนีเซีย (Indonesia Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ

ที่ตั้ง : 600-602  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ พญาไท กทม. 10400
Tel. : 02-252-3135-40
Fax. : 02-255-1267, 02-259-4871
E-mail. :
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 9.00-12.00 น.
เวลารับวีซ่า : 14.30-15.00 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 4 วันทำการ
สถานะ : ไม่โชว์ตัว
URL :
หมายเหตุ :
 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 4 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

 

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

visa

   หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุต้องการจะเข้าอินโดนีเซีย เช่นท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ธุรกิจ ประชุมเป็นต้น สามารถอยู่อินโดนีเซียได้ 30 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่า
 1. – แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
 2. – หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)
 3. – สำเนาบัตรประชาชน – สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. – รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 5. – หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
 6. – หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
 7. – ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 8. – จดหมายรับรองการทำงาน(ตัวจริง) และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน
 9. ** วีซ่าท่องเที่ยว อาจทำแบบ On Arrival ได้ โดยมีข้อแม้ว่า
  1. อยู่ไม่เกิน 30 วัน
  2. ถือเงินสดอย่างน้อย 1,000 USD หรือ มีบัตรเครดิตที่ใช้งานได้
  3. หนังสือเดินทางมีอายุเกิน 6 เดือน และมีตั๋วเครื่องบิน เข้า-ออก อินโดนีเซีย
  4. On Arrival ทำได้เฉพาะสนามบินดังต่อไปนี้ Denpasar(Bali), Medan , Peken Baru , Padung, Jakarta, Surabaya, Manado
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,600 บาท / คน
 • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,200 บาท / คน
 • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้

 1. – แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด และต้องมีใบ Authorize จากกองตรวจคนเข้าเมืองที่ Indonesia
 2. – หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)
 3. – รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 4. – หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
 5. – หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
 6. – ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ พร้อมสำเนา
 7. – จดหมายรับรองการทำงาน(ตัวจริง) และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน
 8. – Work Permit(ชาวต่างชาติ)
 9. – จดหมายเชิญจากบริษัท หรือ องค์กรจากประเทศอินโดนีเซีย
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,600 บาท / คน
 • ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,200 บาท / คน
 • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

เชิญแสดงความคิดเห็น