ทำบุญไหว้พระ

0

นครหลวงเวียงจันทนมีวัดเกาแกและสถานที่สำคัญทางศาสนาหลายแหง หากเดินทางมาทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และ เขาเมืองทางถนนทาเดื่อ วัดสำคัญวัดแรกตามเสนทางนี้คือ วัดสีเมือง(มีอนุสาวรียพระเจาศรีสวางวงศเปนจุดสังเกต) ประชาชนนิยมมาบนบานศาลกลาวที่วัดนี้ ยกเวนเรื่องความรักเพราะเชื่อกันวาจะไมประสบผล จากวัดสีเมืองตรงไปตามถนนสามแสนไทประมาณ 5 นาทีจะถึงสี่แยกถนนลานชาง เลี้ยวขวาแลวตรงไปถึงประตูชัย จากนั้นตรงไปเรื่อยๆ ตามถนน 23 สิงหา จะถึงพระธาตุที่ใหญและสำคัญที่สุดของประเทศ ไดแก พระธาตุหลวง สรางโดยพระเจาไชยเชษฐาธิราชเมื่อป 2109 องคพระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ดานหนาของพระธาตุหลวงเปนอนุสาวรียพระเจาไชยเชษฐาธิราช

 

จากพระธาตุหลวงยอนกลับทางเดิมไปจนสุดถนนลานชางจะเปนวัดสีสะเกด สรางโดยพระเจาโพธิสารราช เมื่อป 2094 เปนวัดเดียวที่รอดพนจากการถูกทำลายในชวงศึกสงคราม เอกลักษณของวัดคือผนังโบสถและระเบียงคดเจาะเปนชองขนาดเล็กเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปนับพันองค ในวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2552 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน และสมาคม ไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ ไดเชิญผาพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายที่วัดสีสะเกด และถวายปจจัยสมทบทุนการบูรณะวัดเพื่อเปนสวนหนึ่งของการฉลอง 450 ปการสถาปนาเวียงจันทนเปนนครหลวง

 

ตรงขามวัดสีสะเกดคือ หอพระแกว สรางเมื่อป 2108 โดยพระเจาไชยเชษฐาธิราช เพื่อใชประดิษฐานพระแกวมรกตซึ่ง พระองคอัญเชิญมาจากเชียงใหม ปจจุบันใชเปนพิพิธภัณฑเก็บรักษาพระพุทธรูป โบราณวัตถุที่นาสนใจ ไดแก หลักศิลาแสดงอาณาเขตระหวางกรุงศรีอยุธยาและอาณาจักรลานชาง

 

จากหอพระแกวอาจเดินเขาเมืองไปตามถนนเซดถาทิลาด (หากขับรถตองใชถนนเสนอื่นเพราะเดินรถทางเดียวในทิศทางออกเมืองมุงหนาไปดานสะพานมิตรภาพ) เดินประมาณ 15 นาทีจะถึง วัดมีไซอยูทางซายมือ (ติดถนนหนอแกวกุมมาน) เดินตอไปอีกไมนานจะเปนวัดองตื้อและวัดอินแปง

 

แมนครหลวงเวียงจันทนจะไมมีพระเดินบิณฑบาตนับรอยรูปเหมือนที่หลวงพระบาง แตทุกเชาก็มีพระเดินบิณฑบาตเปนแถวสั้นๆ ประมาณ 7-10 รูป ยานที่มีวัดตั้งอยูหลายวัดอาจมีพระบิณฑบาตมากกวาที่อื่น ธรรมเนียมลาวนิยมใสบาตรขาวเหนียว สวนกับขาวนำไปถวายที่วัด เวลาใสบาตร ผูหญิงคุกเขา ผูชายอาจยืนได ทั้งหญิงและชายจะสะพายผาเบี่ยงจากบาซายเฉียงลงขวา

 

หากไดไปตางแขวง ควรหาโอกาสไปนมัสการพระธาตุอิงฮังที่วัดพระธาตุอิงฮัง แขวงสะหวันนะเขต พระธาตุสีโคดตะบูนที่วัดพระธาตุสีโคดตะบูน แขวงคำมวน และไปดูตัวอยางสถาปตยกรรมสิม (โบสถ) ลานชางทรงหลวงพระบาง ลักษณะหลังคาผายกวางลาดต่ำ ซอนกัน 3 ตับ ที่วัดเชียงทอง แขวงหลวงพระบาง

เชิญแสดงความคิดเห็น